ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.10.2021r. W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO „STOLARZ MEBLOWY”

W celu oszacowania wartości zamówienia usługi oraz wyboru Wykonawcy, Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" zwraca się z prośbą o przedstawienie wartości brutto za realizację poniższej usługi:
 1. ZAMAWIAJĄCY:
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
NIP 7393566126
Regon 280139761
Tel. 89 616 00 58
Strona internetowa: www.warminskizakatek.com.pl
E-mail: m.urbanowicz@warminskizakatek.com.pl
 
 1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:
  1. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „STOLARZ MEBLOWY”, zakończonego egzaminem zgodnie z zasadą 4 etapowej weryfikacji nabycia kompetencji przez Uczniów (E1 – zakres, E2 – wzorzec, E3 – ocena, E4 – porównanie).
Uczestnikami kursu będą Uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Klonowa 2B.
 1. Ramowy zakres teoretyczny kursu:
  1. Szkolenie BHP i PPOŻ,
  2. Kosztorysowanie,
  3. Maszynoznawstwo z zastosowaniem nowoczesnych maszyn w stolarstwie meblowym,
  4. Rysunek techniczny w meblarstwie,
  5. Renowacja i konserwacja powierzchni mebli,
  6. Technologie wytwarzania mebli,
  7. Projektowane i aranżacja przestrzeni – projektowanie mebli i zabudowy, w tym projektowanie w systemach komputerowych.
 2. Zapewnienie:
- badań lekarskich dla Uczestników kursu,
- ubezpieczenia dla Uczestników kursu w zakresie NNW,
- ubrania roboczego (fartuch, rękawice, tenisówki) dla Uczestników kursu na własność,
- udostępnienia multimediów i programów umożliwiających ćwiczenie rysunku technicznego projektowania,
- materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla Uczestników kursu,
- egzaminu teoretycznego,
- egzaminu praktycznego, zawierającego elementy samodzielnego projektowania,
- wydania zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622),
- udokumentowania zrealizowania zasady 4 etapowej weryfikacji nabycia kompetencji przez Uczniów: E1 – Zakres, E2 – Wzorzec, E3 – Ocena, E4 – Porównanie.
 1. W związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID – 19 podczas kontaktu osobistego Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich środków bezpieczeństwa, wymaganych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym do:
 1. sali umożliwiającej min. 2 metrowy odstęp pomiędzy uczestnikami kursu oraz trenerem;
 2. środków dezynfekujących do rąk oraz sprzętu/przedmiotów,
 3. maseczek dla trenera oraz uczestników kursu,
 4. rękawiczek jednorazowych.
Zastrzega się dostosowanie ww. warunków w miarę dokonywania zmian w przepisach dotyczących epidemii COVID-19.
 
 1. CZAS TRWANIA KURSU: 
 1. Kurs będzie realizowany w wymiarze 60 godzin (trzy 3-dniowe spotkania – piątek, sobota, niedziela, co tydzień), w tym:
  1. 10 godzin zajęć teoretycznych w SOSW w Kętrzynie,
  2. 50 godzin zajęć praktycznych w zakładzie meblarskim, zlokalizowanym w odległości do 50 kilometrów od Kętrzyna.
 1. W harmonogramie należy wskazać faktyczny czas przebywania uczestników kursu na zajęciach w każdym dniu, w pełnych godzinach dydaktycznych (od godziny rozpoczęcia zajęć do godziny ich zakończenia, z uwzględnieniem przerw), w tym co najmniej 30 minutowej przerwy na posiłek. Koszty posiłku pokrywa Zamawiający.
 2. Wzór harmonogramu stanowi załącznik do zapytania.
 3. Godziny uczestnictwa w kursie muszą być dostosowane do indywidualnych preferencji Uczestników, w celu umożliwienia im nauki w szkole w czasie godzin lekcyjnych.
 
Realizacja usługi szkoleniowej w pełnym zakresie do 20.12.2021r.
 
 1. WYKONAWCĄ USŁUGI MOŻE ZOSTAĆ PODMIOT, KTÓRY:
 1. Posiada status instytucji szkoleniowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 z późn. zmianami), wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń.
 2. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi, tj. zrealizował w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej 1 szkolenie/kurs zbieżny z tematyką zapytania ofertowego.
 3. Do formularz oferty dołączy dokumenty/referencje potwierdzające doświadczenie.
 4. Przedstawi wstępny harmonogram szkolenia/szkoleń, spełniający wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
 
 1. LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU:
- 4 osoby.
 
 1. CENA KURSU:
Niniejsze zapytanie służy wyborowi Wykonawcy  usługi – kurs zawodowy „STOLARZ MEBLOWY”.  Cena powinna zawierać koszty:
- prowadzenia kursu teoretycznego i praktycznego,
- badań lekarskich dla Uczestników kursu,
- ubrań roboczych (fartuch, rękawice, tenisówki) dla Uczestników kursu na własność,
- materiałów szkoleniowych dla Uczestników kursu,
- ubezpieczenia Uczestników kursu w zakresie NNW,
- egzaminu praktycznego i teoretycznego,
- wydania zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622).
 
Oferenci, którzy zaproponują najkorzystniejszą cenę realizacji usługi, mogą ale nie muszą zostać wybrani do jej realizacji. Nie jest możliwe składanie ofert cząstkowych.
 
Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 
7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać na wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego do biura projektu:
LGD „Warmiński Zakątek” ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto - osobiście, pocztą
lub
na adres email: m.urbanowicz@warminskizakatek.com.pl
 
 
Termin składania ofert upływa 02 listopada 2021 roku o godzinie 14.00 (oferty składane na adres e-mail do końca dnia).
 
     Prezes
LGD „Warmiński Zakątek”
Małgorzata Ofierska


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.