Rekrutacja na rok 2021/2022

Szanowni Rodzice,
 
Informujemy, iż rekrutacja do Klubu Dziecięcego EKO MALUCH  rok szkolny 2021/2022  r. rozpoczyna się z dniem 1 marca 2021 roku.
Wniosek   (do pobrania na stronie: http://warminskizakatek.com.pl/) o przyjęcie dziecka można składać osobiście lub listownie:
Biuro projektu
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
lub mailowo przez skrzynkę: warminskizakatek@wp.pl
lub
osobiście w Klubie Dziecięcym EKO MALUCH w Rogiedlach (tylko kontynuacje opieki).


Godziny pracy Biura Projektu:
Poniedziałek - środa:  7.00 - 15.45, Czwartek: 7.00 - 16.45, Piątek: 7.00.- 14.45


Rodzice dzieci uczęszczających do Klubu dziecięcego w obecnym roku szkolnym składają deklaracje kontynuacji w tym samym terminie co pozostali rodzice.
W przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez obydwojga rodziców podpis składa każde z nich.
 
Harmonogram rekrutacji do Klubu Dziecięcego EKO MALUCH w Rogiedlach:
1. 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do klubu dziecięcego
2. 06.04.2021 r. - 09.04.2021 r. Prace komisji rekrutacyjnych.
3. 15.04.2021 r. godz. 12.00 Udostępnienie wyników I etapu rekrutacji do klubu dziecięcego
     - lista dzieci zakwalifikowanych,
- lista rezerwowa,
- lista dzieci nie zakwalifikowanych (z podaniem przyczyny).
4. do 30.04.2021 r. - potwierdzenie przez Rodzica woli zabezpieczenia opieki przez Klub Dziecięcy EKO
     – MALUCH.  .
 
W przypadku niewyczerpania wolnej liczby miejsc, dalsza rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco.
 
Kto może składać wnioski?
 Kryteria dostępu do udziału w projekcie:
1) Opiekun dziecka należy do jednej z następujących grup:
- osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem  pracy ze względu na obowiązek
  opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na
  urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy kodeks pracy,
- osoba pracująca sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie
  macierzyńskim lub rodzicielskim).
 
Dodatkowe punkty można uzyskać:
1. Zamieszkanie na terenie Gminy Lubomino
2. Dochód na członka rodziny
3. Samotny opiekun.
4. Kobieta
5. Dziecko rodzica/opiekuna prawnego, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
    niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,
6. Wielodzietność
7. Osoba defaworyzowana na rynku pracy

ZASADY OPIEKI NAD DZIEĆMI DO 31.12.2021:
Opłata za uczęszczanie dziecka do klubu dziecięcego wynosi 100,00 zł
Z rzeczy osobistych Dziecka należy przynieść: 
  • Obuwie - zapinane na napy (bez sznurowadeł ze względów bezpieczeństwa),
  • Pidżamkę ,
  • 2 worki do ubrań
 
Od 1.01.2022 wysokość opłaty za uczęszczanie dziecka do Klubu Dziecięcego będzie uzależniona od wysokości pozyskanych środków.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.