";

O PROJEKCIE


Projekt EKO MALUCH jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek" na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPWM.10.04.00-28-0017/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w ramach 10 osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Okres realizacji projektu: od dn. 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2021 r.

Obszar realizacji projektu: GMINA LUBOMINO, gminy ościenne z powiatów lidzbarskiego i olsztyńskiego: DOBRE MIASTO, ŚWIĄTKI, LIDZBARK WARMIŃSKI, ORNETA.

Cel projektu: zwiększenie możliwości podjęcia lub utrzymanie zatrudnienia przez minimum 14 mieszkańców Gminy Lubomino oraz Gmin powiatu lidzbarskiego i Gmin ościennych z powiatu lidzbarskiego i olsztyńskiego w tym:

  • co najmniej 2 osób niepełnosprawnych,
  • co najmniej 7 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 1-3 lat lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowego klubu dziecięcego w Gminie Lubomino, w ramach którego utworzonych zostanie 16 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia w okresie od 01.08.2019 r. do 30.11.2021 r., w tym co najmniej 2 dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz poprzez kompleksowe wsparcie zawodowe nieaktywnych zawodowo opiekunów wraz z efektem zatrudnieniowym na poziomie 45%.

Wartość projektu: 1 286 106,12 zł, w tym dofinansowanie: 1 221 800,81 zł (środki europejskie: 1 093 190,20 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego: 128 610,61 zł)logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.