Zawieszenie funkcjonowania Klubu dziecięcego EKO MALUCH w dniach 27 marca - 11 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z podpisanym w dniu 26 marca 2021 r. rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów) będzie zawieszona w dniach 27 marca - 11 kwietnia 2021 r.

W powyższym rozporządzeniu wskazane są jednak pewne odstępstwa.

Placówka pozostaje otwarta dla dzieci których rodzic :
1) jest zatrudniony/na w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizuje zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizuje zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełni służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonuje działania ratownicze,
6)  jest zatrudniony/na w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7)  jest zatrudniony/na w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
8)  jest zatrudniony/na w  placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9)  jest zatrudniony/na w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) jest zatrudniony/na w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11)  jest zatrudniony/na w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

oraz złoży stosowne oświadczenie.
WZÓR OŚWIADCZENIA  


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.