Informacja MRPiPS o dofinansowaniu obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3

Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3 – kluczowe informacje dla podmiotów, które organizują opiekę w jednej z trzech form: żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun.

Czy można dokonać korekty zatwierdzonej i wysłanej Informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki?

Jeśli okaże się, po zatwierdzeniu i wysłaniu, że w Informacji o dzieciach uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna znajduje się omyłka, to w celu jej sprostowania należy złożyć nową informację. W przypadku gmin należy w aplikacji Rejestr Żłobków zastosować funkcję „edycja danych”, a po edycji danych nacisnąć przycisk „Zatwierdź okres”. W przypadku innych podmiotów prowadzących instytucje opieki należy na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia złożyć nowy formularz RKZ-5 za miesiąc, w którym wystąpił błąd. Podobnie należy postąpić w przypadku potrzeby dopisania dziecka do już zatwierdzonej i wysłanej listy dzieci za dany miesiąc - należy pamiętać, że w informacji muszą znajdować się dane wszystkich dzieci a nie tylko dane dziecka, które chcemy dopisać. ZUS będzie się posługiwał przy ustalaniu prawa do dofinansowania ostatnią wersją informacji.Jak postąpić w przypadku przekazania przez rodzica niepełnych danych?

Co do zasady wymagane są dane dziecka i obydwojga rodziców (przez rodzica rozumie się także opiekuna prawnego, inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem). Jeżeli dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica (np. jeden rodzic zmarł), to w informacji można podać dane jednego rodzica. Jeśli rodzic nie przekaże kompletnych danych, np. numeru PESEL, numeru telefonu kontaktowego czy adresu e-mail, nie będzie możliwe uwzględnienie dziecka w informacji. Wykluczy to możliwość przyznania przez ZUS dofinansowania w przypadku złożenia przez rodzica wniosku o dofinansowanie. Brakujące dane powinny być przez rodziców uzupełnione.

Jak postąpić w przypadku, gdy rodzic odmówił przekazania kompletnych danych?

Obowiązek przekazania rozszerzonych danych rodziców i dzieci dotyczy wszystkich rodziców, których dzieci są objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Jeśli rodzic odmawia przekazania danych, wówczas podmiot prowadzący opiekę nie może uwzględnić dziecka w informacji. Co do zasady wymagane są dane dziecka i obydwojga rodziców. Jeżeli dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica (np. jeden rodzic zmarł), to w informacji można podać dane jednego rodzica. Należy jednak pamiętać, że rozszerzone dane rodziców i dzieci powinny być przekazywane w procesie rekrutacji. Nowy zakres danych wymagany od rodziców ubiegających się o przyjęcie ich dziecka do instytucji opieki jest wymagany od 10 grudnia 2021 r.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.