Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3 – kluczowe informacje dla podmiotów, które organizują opiekę w jednej z trzech form: żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun

 Jak rodzic może złożyć wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania? Wniosek o ustalenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawa rodzica do dofinansowania można złożyć za pomocą trzech kanałów: Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz przez bankowością elektroniczną. Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest zamieszczona instrukcja składania wniosku przez portal Emp@tia: Z kolei na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest dostępna instrukcja składania wniosku przez PUE ZUS . Jak rodzic się dowie, że ZUS rozpatrzył wniosek i przyznał dofinasowanie na dziecko? Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic znajdzie na PUE ZUS. Jeśli dofinasowanie zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na profil na PUE ZUS, a także na adres poczty elektronicznej podany we wniosku – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Jak postępować w przypadku, gdy rodzic postanowi zmienić instytucję opieki w trakcie trwania dofinansowania? Jeśli rodzic będzie zmieniał instytucję opieki dla swojego dziecka, wówczas by zachować ciągłość otrzymywania dofinansowania w nowej placówce, rodzic powinien złożyć wniosek do ZUS z informacją o zmianie instytucji opieki. Taki wniosek składa się w ten sam sposób jak pierwszy wniosek o przyznanie dofinansowania (to jak złożyć taki wniosek jest opisane w instrukcjach, do których linki podano wcześniej).
Jak postępować, gdy rodzic rezygnuje z opieki instytucjonalnej nad dzieckiem w trakcie trwania dofinansowania? W przypadku, gdy rodzic rezygnuje z objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, wówczas rodzic musi zgłosić ten fakt do ZUS składając odpowiedni wniosek z informacją o zakończeniu przez dziecko uczęszczania do instytucji opieki oraz ze wskazaniem, że opieka nie będzie w innej instytucji kontynuowana (to jak złożyć taki wniosek jest opisane w instrukcjach, do których linki podano wcześniej).


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.