Wznowienie naboru do klubu dziecięcego

   Uprzejmie informujemy, że wznawiamy nabór dzieci w wieku 1-3 lat do Klubu Dziecięcego EKO MALUCH w Rogiedlach. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kartę zgłoszenia, która jest do pobrania na stronie, należy dostarczyć do:

Lokalna Grupy Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
tel. 089 616 00 58
 
   Do projektu w pierwszej kolejności przyjmiemy co najmniej 3 Opiekunów, którzy poza opieką nad dzieckiem skorzystają również z oferty aktywizacji zawodowej (info w dalszej części dokumentacji). Zapewniamy również miejsca dla co najmniej 1 Opiekuna z  niepełnosprawnością.
Kto może składać wnioski?
   Kryteria dostępu do udziału w projekcie:
1) Opiekun dziecka należy do jednej z następujących grup:
- osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem  pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy kodeks pracy,
- osoba pracująca sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim).
2) zamieszkiwanie na obszarze realizacji projektu tj. Gmina Lubomino i Gminy ościenne z powiatów lidzbarskiego i olsztyńskiego.

Aktywizacja zawodowa - podstawowe informacje:
   Oferta aktywizacji zawodowej kierowana jest do Opiekunów dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego EKO MALUCH, którzy nie pracują.
   W ramach oferty proponujemy:
- szkolenia zawodowe pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji i zawodów (to Państwo określacie jakie szkolenie Was interesuje!!!). Podczas trwania szkoleń przewidzieliśmy zwrot wypłatę stypendiów szkoleniowych!
- staże zawodowe u Pracodawców w wymiarze od 4 do 6 miesięcy (wraz z wypłatą stypendiów
  stażowych),
- wsparcie doradców zawodowych, psychologa.
Wnioski przyjmujemy od 27 lipca 2020 roku do odwołania.
Opieka dla nowo przyjmowanych dzieci zostanie zapewniona od 1 września 2020 roku.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.