Dotyczy cateringu – wydłużenie składania ofert

Zmianie ulega termin składania ofert - wydłużony do dnia 30.03.2020 r. do godz. 10.00
 
Oferta powinna być złożona: w formie pisemnej (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Zamawiającego tj. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
OFERTA: na świadczenie usługi wyżywienia dzieci (cateringu) uczęszczających do klubu dziecięcego EKO MALUCH w Rogiedlach
”NIE OTWIERAĆ PRZED: 30.03.2020 r. GODZ. 10.30
 
Termin składania ofert: do dnia 30.03.2020 r. do godz. 10.00
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.03.2020 r. o GODZ. 10.30 w siedzibie zamawiającego.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.