ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.10.2021r. W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE KURSU ZAWODOWEGO „CUKIERNIK I i CUKIERNIK II STOPNIA”

W celu oszacowania wartości zamówienia usługi oraz wyboru Wykonawcy, Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" zwraca się z prośbą o przedstawienie wartości brutto za realizację poniższej usługi:
 1. ZAMAWIAJĄCY:
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
NIP 7393566126
Regon 280139761
Tel. 89 616 00 58
Strona internetowa: www.warminskizakatek.com.pl
E-mail: m.urbanowicz@warminskizakatek.com.pl
 
 1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:
  1. Przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych:
   1. CUKIERNIK I STOPNIA,
   2. CUKIERNIK II STOPNIA,
zakończonego egzaminem zgodnie z zasadą 4 etapowej weryfikacji nabycia kompetencji przez Uczniów (E1 – zakres, E2 – wzorzec, E3 – ocena, E4 – porównanie).
Uczestnikami kursu będą uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn,
ul. Klonowa 2B.
 1. Ramowy zakres kursu:
  1. Kurs cukierniczy I stopnia:
- Niezbędnik cukiernika – to co powinieneś wiedzieć o pracy cukiernika,
- Wyposażenie stanowiska pracy, organizacja stanowiska pracy,
- Terminologia stosowana w cukiernictwie,
- Podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, ppoż oraz pierwszej pomocy,
- Wymogi systemu HACCP w gastronomi,
- Surowce i materiały pomocnicze stosowane w cukiernictwie – sposoby doboru surowców do poszczególnych wyrobów,
- Część praktyczna – warsztaty cukiernicze, sporządzanie różnych rodzajów ciast i wyrobów cukierniczych, czyli: praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w cukiernictwie:
 • Kruche ciasta: podstawowe i słone, ciasta półkruche, kruche ciasteczka do spodów, serników, szarlotek, babeczek lub lekkich tart,
 • Ciasta ucierane,
 • Ciasta biszkoptowe – biszkopty jako podstawy do innych ciast, ciast korpusowe, wykorzystywanie ciasta biszkoptowego do produkcji różnych wyrobów, m.in. rolady, krajanki tortowe,
 • Kremy lub pianki, musy, mleczka oraz panna cotta – sekrety udanych kremów.
- Podsumowanie wiadomości,
- zakończenie I stopnia – egzamin praktyczny.
 1. Kurs cukierniczy II stopnia:
- Serniki,
- Przygotowanie i podstawy pracy z karmelem,
- Flan i crème brûlée,
- Podstawy pracy z czekoladą: tajniki i techniki pracy z czekoladą, polewy i ozdoby czekoladowe,
- Torty na bazie ciast biszkoptowych + dekoracja,
- Cupcake lub muffiny + dekoracja,
- Pierniki lub pierniczki i keksy,
- Cake popsy lub bajaderki, nugaty,
- Podstawy dekorowania: wykorzystanie barwników, masy marcepanowej, lukrów plastycznych i innych, dekorowanie m.in. kremami, czekoladą, lukrem plastycznym, informacje o różnych rodzajach mas plastycznych, użycie barwników spożywczych z lukrem i masą cukrową, użycie dekoracji i tworzenie tortów piętrowych,
- Beza i makaroniki + dodatki,
- Co w oleju pływa: faworki i pączki,
- Ciasta drożdżowe, makowce, strudle,
- Najnowsze trency w wyrobach cukierniczych: ekspozycja i aranżacja,
- Zarządzanie lokalem gastronomicznym,
- Podsumowanie wiadomości,
- Zakończenie II stopnia – egzamin praktyczny.
 1. Zapewnienie:
- badań lekarskich Uczestnikom kursu,
- ubezpieczenia Uczestnikom kursu w zakresie NNW,
- ubrania roboczego Uczestnikom kursu, tj. czapek ochronnych, fartuchów i rękawic na własność,
- materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla Uczestników kursu,
- wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622),
- udokumentowania zrealizowania zasady 4 etapowej weryfikacji nabycia kompetencji przez Uczniów: E1 – Zakres, E2 – Wzorzec, E3 – Ocena, E4 – Porównanie.
- egzaminu praktycznego.
 1. W związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID – 19 podczas kontaktu osobistego Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich środków bezpieczeństwa, wymaganych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym do:
 1. sali umożliwiającej min. 2 metrowy odstęp pomiędzy uczestnikami kursu oraz trenerem;
 2. środków dezynfekujących do rąk oraz sprzętu/przedmiotów,
 3. maseczek dla trenera oraz uczestników kursu,
 4. rękawiczek jednorazowych.
Zastrzega się dostosowanie ww. warunków w miarę dokonywania zmian w przepisach dotyczących epidemii COVID-19.
 
 1. CZAS TRWANIA KURSU: 
 1. Kurs „CUKIERNIK” będzie realizowany w wymiarze:
  1. I stopnia - 90 godzin zajęć teoretycznych w siedzibie SOSW w Kętrzynie i praktycznych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę z preferencją organizacji w zakładzie cukierniczym, w formie pięciu 3-dniowych spotkań (piątek, sobota, niedziela) co tydzień do końca 20.12.2021r.
  2. II stopnia - 90 godzin, zajęć teoretycznych w siedzibie SOSW w Kętrzynie i praktycznych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę z preferencją organizacji w zakładzie cukierniczym, w formie pięciu 3-dniowych spotkań (piątek, sobota, niedziela) co tydzień w okresie 01.01.-30.06.2022r.
  3. W harmonogramie należy wskazać faktyczny czas przebywania uczestników kursu na zajęciach w każdym dniu, w pełnych godzinach dydaktycznych/zegarowych (od godziny rozpoczęcia zajęć do godziny ich zakończenia, z uwzględnieniem przerw), w tym co najmniej 30 minutowej przerwy na posiłek. Koszty posiłku pokrywa Zamawiający.
 2. Godziny uczestnictwa w kursie muszą być dostosowane do indywidualnych preferencji uczestników, w celu umożliwienia im nauki w szkole w czasie godzin lekcyjnych.
 
Realizacja usługi szkoleniowej w pełnym zakresie do 30.06.2022r.
 
 1. WYKONAWCĄ USŁUGI MOŻE ZOSTAĆ PODMIOT, KTÓRY:
 1. Posiada status instytucji szkoleniowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 z późn. zmianami), wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń.
 2. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi, tj. zrealizował w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej 1 szkolenie/kurs zbieżny z tematyką zapytania ofertowego.
 3. Do formularz oferty dołączy dokumenty/referencje potwierdzające doświadczenie.
 4. Przedstawi wstępny harmonogram szkolenia/szkoleń, spełniający wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
 
 
 1. LICZBA UCZESTNIKÓW KURSU:
- 4 osoby.
 
 1. CENA KURSU:
Niniejsze zapytanie służy wyborowi Wykonawcy usługi – kurs zawodowy „CUKIERNI I i II STOPNIA”.  Cena powinna zawierać koszty:
- prowadzenia kursu teoretycznego i praktycznego,
- badań lekarskich dla Uczestników kursu,
- ubrań roboczych (czapka ochronna, fartuch i rękawice) dla Uczestników kursu, na własność,
- materiałów szkoleniowych dla Uczestników kursu,
- ubezpieczenia Uczestników kursu w zakresie NNW,
- egzaminu praktycznego,
- wydania zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622).
 
Oferenci, którzy zaproponują najkorzystniejszą cenę realizacji usługi, mogą ale nie muszą zostać wybrani do jej realizacji. Nie jest możliwe składanie ofert cząstkowych.
 
7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać na wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego do biura projektu:
LGD „Warmiński Zakątek” ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto - osobiście, pocztą
lub
na adres email: m.urbanowicz@warminskizakatek.com.pl
  
Termin składania ofert upływa 02 listopada 2021 roku o godzinie 9.00 (oferty składane na adres e-mail do końca dnia).
 
                                                                                         Prezes
LGD „Warmiński Zakątek”
Małgorzata Ofierska


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.