PILNE!!! Nabór na stanowisko pracy: OPIEKUNKA W KLUBIE DZIECIĘCYM EKO MALUCH W ROGIEDLACH

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do pracy z dziećmi w Klubie Dziecięcym EKO MALUCH w Rogiedlach w charakterze Opiekunki.
 
Etat: 1, Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Rogiedle 27, 11-135 Lubomino

I . Wymagania niezbędne
1 ) posiadane kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno - wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego
lub
2 ) osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza
lub
3  ) Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
- wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności,
lub
- średnie lub średnie branżowe oraz:
   a ) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3
lub
   b ) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w punkcie 1. 3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
4  ) spełniania wymagania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (zgodnie z art.15 ust. 4 i art. 18 ustawy) tj. :
   a) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
   b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej
       zawieszona ani ograniczona;
   c) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie
       tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
   d) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 
II Wymagania dodatkowe: empatia, życzliwość, sprawne ręce i dużo uśmiechu dla dzieci.
 
III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy: opieka nad dziećmi do lat 3.
 
IV. Wymagane dokumenty:
 a ) formularz zgłoszenia – na udostępnionym druku z  oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji.
 
V. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście poprzez włożenie do skrzynki nadawczej znajdującej się w siedzibie LGD „Warmiński Zakątek” 11- 040 Dobre Miasto, ul Grunwaldzka 6   lub pocztą elektroniczną na adres warminskizakatek@wp.pl  
Nabór prowadzimy w trybie ciągłym od dnia opublikowania ogłoszenia ale nie później niż do 22 września 2023 roku.
NOWY PRZYJACIEL DZIECI POTRZEBNY JEST NAM JUŻ OD DZIŚ!!!
Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 6160058 lub mailowo pod adresem: warminskizakatek@wp.pl


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.