Uwaga!

Dobre Miasto, dnia 31 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,    
          W związku z realizowanymi przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek" stażami zawodowymi w ramach projektów: "Młodzi na starcie dostają wsparcie",  "EKO MALUCH" oraz trudną  i pogarszającą się sytuacją  epidemiologiczną w Polsce informuję, że JAKO ORGANIZATOR staży dokładamy wszelkich starań zapewniających maksymalne bezpieczeństwo personelu i beneficjentów projektów.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, stażyści mają prawo do płatnej nieobecności na stażu w sytuacji między innymi:
- konieczności opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8,
- zawieszenia działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż,
- konieczności przebywania uczestnika stażu na kwarantannie,
- braku możliwości wykonywania przez stażystę pracy zdalnej w przypadku przejścia zakładu pracy (lub
  stanowiska pracy, którego dotyczy staż) na  taki system funkcjonowania.

Udokumentowaniem powyższych czynności są oświadczenia stażystów / pracodawców przesłane drogą mailową / pocztową zawierające termin nieobecności w pracy i przyczynę (bez składania podpisu na liście obecności). Stażysta zachowuje prawo do pełnego stypendium za ten okres.

Postanowiliśmy również wstrzymać zawieranie nowych umów na organizacje staży zawodowych, do czasu ustabilizowania sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa w regionie.

Odbywanie staży i zawieranie nowych umów stażowych na dzień dzisiejszy jest możliwe wyłącznie na podstawie (łącznie):
- oświadczenia stażysty / uczestnika projektu wyrażającego wolę odbywania stażu w sytuacji
  zagrożenia koronawirusem, w którym określiłby stanowisko pracy i nazwę pracodawcy,
- oświadczenia pracodawcy, w którym stwierdzi niezbędność stażysty oraz szczegółowo opisze
  środowisko pracy (liczba osób z którymi stażysta jest w ciągłym kontakcie, katalog zadań
  wymagających kontaktów zewnętrznych np. wychodzenia na pocztę, obsługi klientów), weryfikacji
  muszą ulegać również zakresy czynności.

Decyzja o odbywaniu stażu zostanie każdorazowo poprzedzona analizą indywidualnej sytuacji stażysty.
Nie jest dopuszczalne również odbywanie stażu na stanowiskach, które są wyłączone z aktywności gospodarczej w obecnej chwili (np. kelner/ka,) lub w stosunku do których wydano zalecenia o zaprzestaniu wykonywania działalności / zabiegów (np. w  zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej).

Jednocześnie informuję, że uregulowania mają zastosowanie na chwilę obecną. Dynamika rozprzestrzeniania sie wirusa, zaostrzenia prawne w funkcjonowaniu obywateli polskich mogą prowadzić do dalszych ograniczeń aktywności społecznej i zawodowej.


Małgorzata Ofierska
Prezes LGD "Warmiński Zakątek"
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.