ZASADY FUNKCJONOWANIA KLUBU DZIECIĘCEGO EKO MALUCH w okresie stanu epidemii COVID - 19

 
 Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających do EKO MALUCHA!

    Z przyjemnością informujemy, że od 25 maja wznawiamy działalność placówki. W okresie zagrożenia COVID - 19 wprowadzamy specjalne procedury pracy EKO MALUCHA, uwzględniające wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego i wprowadzające dodatkowe zabezpieczenia w funkcjonowaniu placówki.
Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem zapewnimy dzieciom bezpieczną przestrzeń do opieki i rozwoju. Najważniejsze zasady opieki nad dziećmi prezentujemy poniżej:

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI
 1. Dziecko nie przynosi z domu żadnych przedmiotów i zabawek (z wyjątkiem pozostawianych w szatni ubranek)
 2. Wyznacza się godziny przyprowadzania dzieci:  6.30 - 7.30, 8.00 - 8.15.
  Dziecko jest przyprowadzane / odbierane wyłącznie przez 1 osobę. Rodzic / opiekun może przebywać wyłącznie w przestrzeni wspólnej (korytarze) z zachowaniem minimum 2 - metrowej odległości od każdej przebywającej tam osoby.
 3. Ponadto, w związku z przyprowadzaniem dzieci do oddziału przedszkolnego, w przypadku obecności osób przy drzwiach wejściowych prosimy o poczekanie z dzieckiem w  bezpiecznej odległości do chwili, kiedy nikt nie będzie przebywał przy drzwiach. Jeśli rodzic / opiekun obawia się wejścia do placówki może przekazać dziecko przy drzwiach wejściowych po wcześniejszym zasygnalizowaniu domofonem.
 4. Rodzic / opiekun przyprowadza / odprowadza dziecko w maseczce i rękawicach. Dziecko i rodzic przed wejściem do placówki dezynfekują ręce płynem dostępnym przy wewnętrznych drzwiach.
  Instrukcja mycia rąk dostępna jest w bezpośrednim sąsiedztwie płyny dezynfekującego i w innych miejscach w placówce.
 5. Opiekunowie powinni zachować między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na 2 m.
KWALIFIKOWANIE DZIECI DO PRZYJĘCIA DO EKO MALUCHA
 
 1. Każdy rodzic / Opiekun na piśmie wyraża zgodę do pomiaru temperatury dziecka.
  Brak zgody skutkował będzie odmową przyjęcia dziecka do placówki.
 2. Do EKO MALUCHA przyprowadzane są wyłącznie ZDROWE DZIECI (bez objawów chorobowych) przez ZDROWEGO RODZICA / OPIEKUNA.
 3. Każdorazowo przed wejściem na salę dziecko ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym. Jakiekolwiek zmiany w samopoczuciu dziecka weryfikowane będą pomiarem temperatury w trakcie dnia.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do klubu dziecięcego.
IZOLATORIUM

   W Klubie Dziecięcym EKO MALUCH wyodrębnia się izolatorium. W przypadku wystąpienia u dziecka temperatury, niepokojących objawów choroby będzie ono izolowane w odrębnym pomieszczeniu.
O każdym zdarzeniu Rodzice / Opiekunowie będą natychmiast informowani i są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka.

DODATKOWE INFORMACJE

   Personel Klubu dziecięcego i Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3 (dokument w załączeniu).
 
   Ponadto informujemy, że dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu opieki nad dziećmi, w związku z koniecznością separowania maluchów od dzieci przedszkolnych i koniecznością dezynfekcji zabawek na podwórku organizujemy maluchom nowy plac zabaw.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego (DO POBRANIA)


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.