ROZEZNANIE RYNKU dla usługi o łącznej wartości nie przekraczającej 50 tys. zł netto zaplanowanej w ramach projektu nr RPWM.10.04.00-28-0017/19

(do pobrania w fromie dokumentu programu Word)

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”                          Dobre Miasto, dnia 26/09/2019 r.
ul. Grunwaldzka 6,  11-040 Dobre Miasto
tel./fax. +48896160058
e-mail: warminskizakatek@wp.pl                                                                 
 
 
ROZEZNANIE RYNKU
dla usługi o łącznej wartości nie przekraczającej 50 tys. zł netto zaplanowanej w ramach projektu nr RPWM.10.04.00-28-0017/19
 
 
W celu rozeznania i porównania cen rynkowych, Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” - realizator projektu EKO MALUCH- zwraca się z prośbą o przedstawienie kwoty brutto za materiały zużywalne podczas opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia w klubie malucha w Rogiedlach tj. pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżane, emolienty do kąpieli/mycia ciała, kremy do twarzy, kremy na odparzenia.
 
 
Opis materiałów:
 
a) Pieluchy jednorazowe 40320 szt. (rozmiar od 3 do 5, wg zapotrzebowania zgłaszanego na bieżąco)
- warstwa wewnętrzna z mikroperełkami zatrzymująca wilgoć, miękka warstwa wierzchnia sąsiadująca ze skórą dziecka (nie zawierająca bawełny, kanaliki chłonne pomagające równomiernie rozprowadzić wilgoć w pieluszce, elastyczne boczki zapewniające wygodne dopasowanie i ochronę.
b) Chusteczki nawilżane 1200 opakowań – hipoalergiczne
c) Emolient do kąpieli / mycia ciała o pojemności nie mniejszej niż 500 ml: 72 szt – formuła pozbawiona SLS, SLES i mydła
d) Krem do twarzy 24 szt. – ochronny, na każdą pogodę, bezpieczne składniki, bez konserwantów, odpowiadający dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia
e) Krem na odparzenia (o pojemności nie mniejszej niż 100 g): 192 szt. – bezpieczne składniki,
bez konserwantów, substancji zapachowych, nie zawierający tlenku cynku
 
 
 1. Miejsce dostawy: Rogiedle 27, 11-135 Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie.
 2. Częstotliwość dostaw: co miesiąc (ok. 1680 szt. pieluch, 50 opakowań chusteczek nawilżonych,
  3 x emolient do kąpieli/mycia ciała, 1 x krem ochronny do twarzy, 8 x krem na odparzenia).
 3. Przewidywany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 r.
 4. Przewidywana liczba dzieci w ramach całego projektu wynosi: 16
 5. Niniejsze zapytanie służy zweryfikowaniu i potwierdzeniu ceny rynkowej dla materiałów zużywalnych podczas opieki nad dziećmi od 1 do 3 roku życia w klubie dziecięcym w Rogiedlach.
 6. Oferenci, którzy zaproponują najniższą cenę brutto realizacji zamówienia, mogą ale nie muszą zostać wybrani do realizacji zamówienia.
 7. Ofertę (wypełniony załącznik nr 1) należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną lub poprzez email do dnia 01.10.2019 r. (na adres siedziby LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”: ul. Grunwaldzka 6,
  11-040 Dobre Miasto (w godzinach pracy biura 7.45-15.45) lub na adres email: warminskizakatek@wp.pl (do końca dnia).
 
 
Dodatkowe informacje:
- przy wykonaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
- wszystkie załączniki złożone w odpowiedzi na niniejsze zapytanie muszą być podpisane
przez Oferenta
- oferty niekompletne, wypełnione błędnie lub te które wpłyną po terminie nie będą brane
pod uwagę
 
 
                                                                                                                                                                                             
Z poważaniem
Małgorzata Ofierska

 
 
Załącznik nr 1 do rozeznania rynku na dostarczenie do klubu dziecięcego mieszczącego się w miejscowości Rogiedle, gmina Lubomino materiałów zużywalnych podczas opieki nad dziećmi tj. pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżane, emolienty do kąpieli/mycia ciała, kremy do twarzy, kremy na odparzenia.
 
Formularz ofertowy
 
 
Proponowana cena za wszystkie materiały wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym

1.netto                                                    ................................. zł,
2.podatek VAT w kwocie                          ................................ zł,
3.brutto                                                   .................................. zł,  

 
……………………………………                               …………………………………….                    
   (miejscowość, dnia)                                                                       (podpis Oferenta)


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.