ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi wyżywienia dzieci (cateringu) uczęszczających do klubu dziecięcego EKO MALUCH w Rogiedlach

Dobre Miasto, dnia 12.03.2020 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi wyżywienia dzieci (cateringu) uczęszczających do klubu dziecięcego EKO MALUCH w Rogiedlach
 
w ramach projektu pt: „EKO MALUCH” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy, Działanie 10.4 - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.
 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
NIP 7393566126
Regon 280139761
Tel. 89 616 00 58
Fax 89 616 00 58
Strona internetowa: www.warminskizakatek.pl
e-mail: warminskizakatek@wp.pl
 
II. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia dzieci (cateringu) uczęszczających  do klubu dziecięcego EKO MALUCH w Rogiedlach - posiłki gotowe do podania przywożone do siedziby klubu dziecięcego dla 19 dzieci w wieku 1 - 3 lat:
a) śniadanie,
b) obiad złożony z dwóch dań (każde danie będzie podawane w różnych godzinach dnia),
c) podwieczorek.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie zestawów posiłków dla dziewiętnaściorga dzieci (lub mniejszej liczby, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania, zgodnie z punktem 3 ppkt c zapytania ofertowego),
b) w przypadku zgłoszonego zapotrzebowania Opiekuna, potwierdzonego orzeczeniem lekarskim przygotowanie posiłków dietetycznych dla określonych dzieci.
c) rozładunek posiłków do miejsca docelowego: wydzielonego pomieszczenia kuchennego w Klubie Dziecięcym EKO MALUCH (Rogiedle 27, 11-135 Lubomino),
d) dostawę posiłków ciepłych - obiadowych - I i II danie w termosach i pojemnikach izolacyjnych
utrzymujących ciepło posiłków przez co najmniej 4 - 6 godzin.
3. Wielkość zamówienia:
a) posiłki dostarczane w okresie od 1.05.2020 do 6.10.2021 dla dziewiętnaściorga dzieci, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy,
b) szacowana liczba posiłków uwzględniająca statystyczny wskaźnik obecności dziecka na poziomie 76% wynosi 5271 zestawów żywieniowych,
c) faktyczna liczba dziennych dostaw jest zgłaszana w zapotrzebowaniu na dany dzień najpóźniej do godziny 16.30 dnia poprzedzającego.
4. Wymogi jakościowe posiłków:
a) wszystkie posiłki powinny być przygotowywane na podstawie jadłospisu układanego przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych i zatwierdzanego przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka, dostarczanego Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed okresem jego obowiązywania, z zastrzeżeniem ze Zamawiający może wnosić zmiany do jadłospisu. Jadłospis powinien uwzględniać zgłoszone diety pokarmowe,
b) wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006 roku (tekst jednolity  Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zmianami), normami żywieniowymi wg instytutu żywienia i żywności, przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP, zachowaniem wymogów sanitarno - epidemiologicznych w zakresie personelu i warunków produkcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych przepisów,
c) składniki, z których przygotowywane będą posiłki powinny mieć certyfikaty ekologiczne.
Ze względu na sezonową dostępność produktów ekologicznych menu powinno być dostosowane do możliwości biorynku. W sezonie do przygotowania posiłków Wykonawca zastosujeświeże warzywa i owoce. Do słodzenia należy wykorzystać inulinę, ksylitol lub suszone owoce. Posiłki przygotowywane z minimalnym użyciem soli, w razie konieczności solone wyłącznie solą himalajską. Nie dopuszcza się użycia sztucznych substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących i aromatyzujących,
d) jadłospis powinien być urozmaicony, zestaw posiłków nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
e) potrawy w przewadze powinny być gotowane, duszone, pieczone, okazjonalnie smażone,
f) gramatura posiłków jest nie mniejsza niż:
- śniadania i podwieczorki - wg jadłospisu,
- obiad: zupa - 300 ml,danie mięsne - 50 gram, kasza / ryż / ziemniaki - 100 gram, surówka / jarzynka - 50 gram.
g) łączna wartość kaloryczna posiłków powinna wynosić około 1300 kcal.
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000 - 1 - usługi dostarczania posiłków
6. Do obowiązków Zamawiającego realizowanych przez personel własny należeć będzie porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom, mycie naczyń, sprzątanie pomieszczeń.
7. Za dostarczone posiłki Wykonawca wystawia fakturę za miesiąc kalendarzowy, do 5 - go dnia miesiąca następnego. Do faktury dołącza się specyfikację określającą liczbę wydanych posiłków. Płatność za fakturę następuje w terminie 14 dni od daty dostarczenia kompletnej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia do 1.05.2020 do 6.10.2021 codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
c) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, w zakresie odbiorów sanitarnych lokali w których będzie przygotowywana żywność i wpisów do dokumentów rejestrowych Wykonawcy,
d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy oraz sytuację ekonomiczno - finansową zapewniającą wykonanie zamówienia.
Weryfikacja powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń
zawartych w formularzu ofertowym i załącznikach.
2. DODATKOWE WYMAGANIA - KLAUZULE SPOŁECZNE:
Zamawiający w postępowaniu ofertowym premiuje Wykonawców, którzy:
a) stanowią podmioty ekonomii społecznej - przedsiębiorstwa społeczne[1],
lub
b) zobowiążą się do zatrudnienia co najmniej 1 osoby, która jest:
- niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
lub
-  bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
lub
- z grupy defaworyzowanej tj.: osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.
Wymagania społeczne zostaną uznane za spełnione, jeżeli przynajmniej 1 z ww. osób będzie zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy, nieprzerwanie przez  cały okres trwania umowy.
Wykonawca najpóźniej w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy zobowiązuje się przedłożyć zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzający powyższe.
W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez wykonawcę ww. wymagań dotyczących zatrudnienia wymienionych osób przez cały okres obowiązywania umowy.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
 1. Należy podać cenę netto i brutto za pojedyńczy / dzienny zestaw żywieniowy oraz za całość  zamówienia , tj szacowanych 5271 zestawów żywieniowych.
 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny za wykonanie zamówienia wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
 4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty (w tym podatki, inne opłaty), które wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 5. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
1) Cena – całkowita cena brutto za zrealizowanie zamówienia (waga 80%)  
Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
 
            najniższa oferowana cena brutto
PC =  ------------------------------------------     x  80 pkt
             cena brutto oferty badanej
 
gdzie:
PC - ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „cena”

2) spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej  (waga 20%)  
Maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
 
gdzie:
Punktacja będzie przyznawana jeśli Wykonawca spełnia kryterium przedsiębiorstwa społecznego lub zadeklaruje zatrudnienie minimum 1 osoby niepełnosprawnej / bezrobotnej / z grupy defaworyzowanej na minimum 1/2 etatu - zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
Spełnienie kryterium: 20 punktów
Brak spełnienia kryterium: 0 punktów.
 
PG - ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji”

3) Łączna ocena oferty:  
P= PC + PG
 
Gdzie:
P - sumaryczna ilość punktów
PC - ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „cena”
PG - ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej”
2. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.  

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta wraz z wszystkimi dokumentami i załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.
 3. Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.
 6. Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy wg załącznika nr 1,
2) oświadczenie o spełnieniu/ niespełnianiu klauzul społecznych wg załącznika nr 2,
3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
4) dokument potwierdzający prawo osób składających podpisy pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z zamawiającym (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) (jeżeli dotyczy),
5) umowę regulującą współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej (jeżeli za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum lub spółkę cywilną).  
   7. Oferta powinna być złożona: w formie pisemnej (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Zamawiającego tj. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
   8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
   9. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
"OFERTA: na świadczenie usługi wyżywienia dzieci (cateringu) uczęszczających do klubu dziecięcego EKO MALUCH w Rogiedlach
NIE OTWIERAĆ PRZED: 27.03.2020 r. GODZ. 12.30"

   10. Termin składania ofert: do dnia  27.03.2020 r. do godz. 12.00
   11. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o GODZ. 12.30 w siedzibie zamawiającego.
   12. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
   13. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiającego zostanie opublikowana w bazie konkurencyjności. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.
   14. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać zmiany, uzupełnienia, wycofania oferty.
   15. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Informacja o zmianie zostanie opublikowana w bazie konkurencyjności.
   16. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
   17. Informację o wyniku postępowania upubliczniona zostanie w bazie konkurencyjności.
   18. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

X. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

XI. WARUNKI/ZMIANA UMOWY
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.
Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu) złożony przez wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wskazanych we wzorze umowy poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp.
3. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w
postaci aneksu pod rygorem nieważności.
4. Wprowadzenie zmian nieistotnych w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.
6. Zmiana umowy wyklucza możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Stosownie do art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (zwanym dalej RODO), z których wynika obowiązek informacyjny administratora danych osobowych dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z przystąpieniem do Projektu pn. „EKO MALUCH” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020(dalej: Instytucja Zarządzająca).
2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
4. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPOWiM2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktach prawnych:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
c) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn „EKO MALUCH”, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPOWiM2014-2020.
6.Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu Projekt - Lokalną Grupą Działania „Warmiński Zakątek” z siedzibą w Dobrym Mieście , ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto. Dane kontaktoweInspektora OchronyDanych: e -adres pocztowy - ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, korespondencja z dopiskiem Inspektor Danych osobowych, tel. 89 6160058)
7. Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
8. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej/lub Beneficjenta.
9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską
10. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
11. Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu / Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu./Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.

XIII. Osoba uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Małgorzata Ofierska – tel. 89 6160058.
e-mail: warminskizakatek@wp.pl

XIV. Załączniki do zapytania ofertowego:
 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnieniu/ niespełnianiu klauzul społecznych
 3. Projekt umowy
 
 
Prezes
LGD „Warmiński Zakątek”
Małgorzata Ofierska
 
Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte - Inne

Opis
   W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie związaną z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" odstępuje od wyboru wykonawcy, ponieważ nie jest w stanie określić od kiedy wznowiona zostanie działalność klubu dziecięcego, tym samym od kiedy nastąpi realizacja zamówienia. Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone po unormowaniu się sytuacji związanej z koronawirusem.
 
[1] Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność
gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu
art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:
i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych
osób:
(1) zatrudnienie co najmniej 50%:
• osób bezrobotnych lub
• osób z niepełnosprawnościami lub
• osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
lub
• osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,
lub
(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem
w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach
wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej
zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy
lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał
niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami
społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie
pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie
lub innym dokumencie założycielskim;
d) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej
trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.