PROGRAM RITA- PRZEMIANY W REGIONIE


   Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. 

   Kraje objęte programem to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów. Działania skierowane do lub obejmujące podmioty z innych krajów mogą być elementem wnioskowanego projektu jedynie w przypadku, gdy ich koszty są pokrywane z innych źródeł niż dotacja programu RITA. 
   Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji, a także doświadczeniem polskich organizacji w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19.
   Projekty mogą mieć charakter zarówno lokalny jak i/lub systemowy (tj. w makroskali).
   Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie.
   Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
   W każdej edycji konkursu zostanie rozdysponowana kwota około 670 000 PLN. Nie ma ustalonego odgórnego podziału puli środków pomiędzy kraje objęte programem lub sfery tematyczne.
   Obecna edycja: nabór wniosków ma miejsce w okresie od 14.09.2021 do 15.10.2021.

STRONA PROGRAMUTO(działa)MY!


Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie...

więcej

Edukacja Inspiracja V edycja 2021/2022


Każde dziecko bez względu na miejsce urodzenia powinno mieć równe szanse edukacyjne. W każdym dziecku tkwi potencjał i talent, a w ich odkryciu szczególną rolę mogą odegrać mądrzy, uważni i inspirujący nauczyciele...

więcej

Smart Rural 21: Biotech 2.0


Wydarzenie Biotech 2.0 łączące elementy konferencji, sesji live oraz warsztatów online zogniskowanych wokół zagadnień smart villages, circular & eco economy będzie miało miejsce 12-14 września. Szczegóły, w tym zasady uczestnictwa wewnątrz ogłoszenia.

więcej

Zaproszamy organizacje wiejskie i grupy nieformalne do udziału w badaniu "Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi"


Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do udziału w badaniach przedstawicieli organizacji wiejskich i inicjatyw nieformalnych, które FAOW organizuje w dniach 13-16 września 2021 w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2020...

więcej

XIV Gminny Konkurs na najlepszy produkt żywnościowy Gminy Dywity


Gmina Dywity oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach zapraszają na "XIV Gminny Konkurs na najlepszy produkt żywnościowy Gminy Dywity", który odbędzie się 21 sierpnia 2021r. na boisku wiejskim w Ługwałdzie. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 13.00 od prezentacji stoisk Sołeckich. Podczas wydarzenia zaplanowano występy artystyczne oraz pokazy sołeckie. Około godziny 16.30 ogłoszone zostaną wyniki konkursu kulinarnego...

więcej

Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.