Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Formularz dla ubioegających się o pomoc de mininis


W celu ułatwienia Wnioskodawcom przygotowania wniosku o przyznanie pomocy zamieszczamy edytowalną wersję Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis. Jest to jeden z załączników do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mininis

 

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010