Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Komunikat w sprawie naboru wniosków na "Małe Projekty"


Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" informuje, że z dniem 6 kwietnia 2012 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pomocy finansowej w ramach działania .Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Rozporządzenie wprowadza istotne zmiany, które nie maja zastosowania do trwającego w naszym LGD naboru wniosków na MAŁE PROJEKTY, ale mogą mieć wpływ na podjęcie przez Państwa decyzji o aplikowaniu o dotacje w kolejnym konkursie.


Zgodnie z nowym brzmieniem Rozporządzenia:

 • pomoc w ramach małych projektów jest przyznawana w formie refundacji nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta (dotychczas 30%),
 • wkład własny w projekcie (20%) może być w całości wniesiony w formie niefinansowej (praca i usługi świadczone nieodpłatnie, udostępnianie dóbr). Dotychczasowy poziom wkładu finansowego nie mógł przekroczyć 30% pozostałych kosztów projektu (z wyłączeniem kosztów ogólnych).

W ZWIĄZKU Z FAKTEM, ŻE ZWIĘKSZENIE POZIOMU DOFINANSOWANIA MAŁEGO PROJEKTU I DOPUSZCZENIE WNIESIENIA WKŁADU WŁASNEGO WYŁĄCZNIE W FORMIE NIEFINANSOWEJ MA KLUCZOWE ZNACZENIE W PODJĘCIU DECYZJI O ZLOŻENIU WNIOSKU
INFORMUJĘ, ŻE DLA ORGANIZACJI ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU NA NOWYCH ZASADACH PLANUJE SIĘ DODATKOWY NABÓR JESIENĄ 2012 ROKU
(planowany miesiąc październik).
Ponadto zmiany w zasadach aplikowania o dofinansowanie w ramach Małych Projektów obejmują:

 • osoba fizyczna nie prowadząca i nie zamierzająca rozpocząć działalności gospodarczej może złożyć wniosek o dofinansowanie wyłącznie w dwóch obszarach:
  • promocji organizacji lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
  • odbudowy, renowacji, restauracji albo remontu lub oznakowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,
 • wnioski w kolejnych naborach będą składane w wersji papierowej i elektronicznej
 • zakres operacji: odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków WYKLUCZA MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH,
 • wprowadza się nowe zakresy operacji objętych wsparciem:
  • promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
  • urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenów wokół nich.

Pozostałe zmiany rozporządzenia dotyczą procedur naboru i oceny wniosków realizowanych przez LGD i Samorząd Województwa.

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010