Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Pracownicy punktów rekrutacyjnych - Nabór


Unia

Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” jako  realizator projektu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(PO KL 2007 – 2013, działanie 6.2 Wsparcie oraz Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)

Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ

ogłasza nabór kadry projektowej – 3 STANOWISKA PRACY: 

 I.  PRACOWNIK PUNKTU REKTRUTACYJNO – KONSULTACYJNEGO PROJEKTU – POWIAT LIDZBARSKI

              Umowa – zlecenie w wymiarze czasu pracy 160 godzin miesięcznie,

              na okres  27 stycznia - 26 maja 2014

II.  PRACOWNIK PUNKTU REKTRUTACYJNO – KONSULTACYJNEGO PROJEKTU – POWIAT BARTOSZYCKI

              Umowa – zlecenie w wymiarze czasu pracy 160 godzin miesięcznie,

              na okres  27 stycznia - 26 maja 2014

III.  PRACOWNIK PUNKTU REKTRUTACYJNO – KONSULTACYJNEGO PROJEKTU – POWIAT KĘTRZYŃSKI

              

              Umowa – zlecenie w wymiarze czasu pracy 160 godzin miesięcznie,

              na okres  27 stycznia - 26 maja 2014

1.Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Obywatelstwo polskie,
 • Znajomość podstaw prawnych dotyczących rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
 • Udokumentowane doświadczenie w  obsłudze  projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (co najmniej 1)
 • Doświadczenie w  obsłudze klientów,
 • Podstawowa znajomość planowania biznesowego działalności gospodarczej (biznesplany),
 • Biegła obsługa komputera, w tym umiejętność  tworzenia arkuszy kalkulacyjnych w Excel,
 • Umiejętność  pracy na samodzielnym stanowisku,
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista, dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Kreatywność i samodzielność, umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań.

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Bieżąca obsługa potencjalnych Beneficjentów projektu, w tym głównie informowanie o zasadach i regułach udziału w projekcie,
 • Wsparcie potencjalnych Beneficjentów w procesie wypełnienia ankiet rekrutacyjnych i zebraniu niezbędnych załączników (poprzez doradztwo),
 • Przyjmowanie ankiet rekrutacyjnych,
 • Wsparcie osób rekrutowanych do projektu w udziale w zadaniach projektowych, informowanie o bieżących działaniach, obowiązkach dokumentacyjnych,
 • Udzielanie doradztwa ad hoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 3. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przygotowanie do realizacji projektów unijnych (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • Kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie dotyczące oczekiwanej kwoty wynagrodzenia miesięcznego netto za pracę w ramach aplikowanego stanowiska 

 4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 stycznia 2014 roku, do godziny 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do LGD), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: NABÓR KADRY PROJEKTOWEJ EFS

Adres doręczeń: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

                              ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto

                              tel. kontaktowy: 89 6160058

5. Informacje dodatkowe:

 • Zgłoszenia, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie LGD
 • Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych:  22 i 23 stycznia 2014 (od godziny 12.00).
 • Zgłoszenia odrzucone i nie odebrane do 31.03.2014 zostaną zniszczone komisyjnie.

 

 

                                                                                     Małgorzata Ofierska

                                                                         Prezes LGD „Warmiński Zakątek”

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010