Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


ZAPYTANIE OFERTOWE


do zamówienia na realizację usługi doradczej (kod CPV – 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne) zgodnie z zasadą konkurencyjności

w ramach Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, Nabywania umiejętności i Aktywizacji

nr umowy 00033-6932-UM1400006/10

 

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście, zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa specjalistycznego w zakresie: DORADZTWO DS. EWALUACJI

  1. ZAMAWIAJĄCY:
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6   11-040 Dobre Miasto
tel./fax. +48896160058
strona internetowa: www.warminskizakatek.com.pl
e-mail: warminskizakatek@wp.pl
  1. 2.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1)       REALIZACJA DORADZTWA W ZAKRESIE EWALUACJJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD "WARMIŃSKI  ZAKĄTEK" W CHARAKTERZE SPECJALISTY DS. EWALUACJI W OBSZARACH:

a) ewaluacji  aktywności i realizacji założeń LSR w obszarze przedsiębiorczości i zadań

    publicznych,

b) ewaluacji aktywności i realizacji założeń LSR w obszarze aktywności społecznej  i

    ekonomii  społecznej

2)       miejsce realizacji: województwo warmińsko-mazurskie (obszar działania LGD tj. Gmin Dywity, Dobre Miasto, Jeziorany, Lubomino, Orneta, Lidzbark Warmiński, Kiwity, Górowo Iławeckie miasto i gmina, Bartoszyce i Bisztynek lub siedziba Zamawiającego),

3)       przewidywany termin realizacji: marzec - czerwiec 2015,

4)       przewidywane dni w które będzie realizowane zadanie: w dni robocze, po uzgodnieniu stron,

5)       forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna: o dzieło / zlecenie,

6)       przewidywana liczba godzin pracy ewaluatora: 90 godzin średniomiesięcznie, tj. łącznie 360 godzin, z możliwością podzielenia zamówienia na dwie części wyodrębnione w podpunkcie 1,

7)       zakres tematyczny doradztwa w obszarze ewaluacji:

- przeprowadzenie badań ankietowych oceniających skuteczność działań wdrażanych

  w ramach LSR, w tym poprzez działania konkursowe,

- weryfikacja wskaźników realizacji strategii na podstawie ankiet złożonych przez

   beneficjentów wsparcia w latach 2011 - 2015,

- przeprowadzenie ewaluacyjnych rozmów fokusowych z pracownikami biura LGD, oraz

  losowo wybranymi członkami zarządu,

- przygotowanie wniosków ewaluacyjnych z realizacji LSR w ujęciu globalnym oraz

  odrębnie dla poszczególnych sektorów (przedsiębiorczość, samorząd, społeczeństwo),

  dla poszczególnych gmin

8)       dodatkowe zobowiązania: oferent będzie zobowiązany do wypełniania kart pracy dotyczących liczby godzin i tematyki realizowanych zadań,

 

  1. 3.       WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA:

a) Wykształcenie  wyższe magisterskie,

b) Staż pracy minimum 5 lat w obszarze planowania strategicznego, wspierania instrumentów rozwoju

     przedsiębiorczości, ekonomii społecznej,

 c) doświadczenie w pracy społecznej (organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje społeczne),

     potwierdzone listami referencyjnymi, umowami cywilno – prawnymi lub umowami wolontariatu,

 d) Udokumentowane doświadczenie zawodowego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych

     ze środków zewnętrznych: samorządowych, rządowych, dotacji pochodzących z budżetu Unii

     Europejskiej (wymagane doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu), udokumentowane

     doświadczenie w opracowaniu dokumentów o charakterze strategicznym(co najmniej 2 opracowania,

     zawierające tematykę przedsiębiorczości, ekonomii społecznej i rozwoju obszarów wiejskich każde)  e) Czynne prawo jazdy kat. B

  1. 4.       TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1)       Oferty należy składać na wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie 6, do biura projektu LGD „Warmiński Zakątek” ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, osobiście lub pocztą. 

2)       Termin składania ofert upływa 23 lutego 2015 roku o godzinie 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Oferenci, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odrzuceniu oferty bez rozpatrzenia.

3)       Osoby do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Małgorzata Ofierska 668845263

 

  1. 5.       KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

a)        Kryteria oceny ofert:

 - 100% - cena

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi/Oferentom, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy, w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów.

 

  1. 6.       WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI (do złożenia w odpowiedzi na zapytanie ofertowe)

a)       Wypełniony formularz ofertowy – zał. 1

b)       dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów o których mowa w punkcie 3 zapytania ofertowego.

 

  1. 7.       POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1)       Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z każdym z Oferentów, w

       przypadku gdy wszystkie oferty, które wypłyną w odpowiedzi na niniejsze zapytanie, będą

       przekraczały budżet przewidziany w projekcie na realizację usługi,

2)       przy wykonaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo

       zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

3)       wszystkie załączniki złożone w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe muszą być podpisane przez Oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania

4)       oferty niekompletne, wypełnione błędnie lub te które wpłyną po terminie nie podlegają uzupełnieniu i nie będą rozpatrywane,

5)       decyzja wyboru Wykonawcy jest ostateczna i w odniesieniu do niej nie przysługują żadne środki odwoławcze w stosunku do Zamawiającego,

6)       W przypadku złożenia oferty z rażąco niską ceną (w celu uniknięcia niskiej jakości wykonania usługi), Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania przedstawionej w ofercie ceny, na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów, które w konsekwencji mogą być podstawą do odrzucenia oferty

7)       W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Oferenta, w uzasadnionych przypadkach do udziału w realizacji zamówienia będzie proszony kolejny Oferent  zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

Z poważaniem:

Małgorzata Ofierska – Prezes Zarządu LGD

załącznik

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010