Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


ZAPYTANIE OFERTOWE


Dobre Miasto, dnia 16 lutego  2015

  ZAPYTANIE OFERTOWE

do zamówienia na realizację usługi doradczej (kod CPV – 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne) zgodnie z zasadą konkurencyjności

w ramach Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, Nabywania umiejętności i Aktywizacji

nr umowy 00033-6932-UM1400006/10

 Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście, zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa specjalistycznego w zakresie: DORADCA DS. WSI TEMATYCZNYCH

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

ul. Grunwaldzka 6   11-040 Dobre Miasto

tel./fax. +48896160058

strona internetowa: www.warminskizakatek.com.pl

e-mail: warminskizakatek@wp.pl

                                                      

  1. 2.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1)       REALIZACJA DORADZTWA W ZAKRESIE: DORADCA DS WSI TEMATYCZNYCH

2)       miejsce realizacji: województwo warmińsko-mazurskie (obszar działania LGD tj. Gmin Dywity, Dobre Miasto, Jeziorany, Lubomino, Orneta, Lidzbark Warmiński, Kiwity, Górowo Iławeckie miasto i gmina, Bartoszyce i Bisztynek lub siedziba Zamawiającego),

3)       przewidywany termin realizacji: marzec - czerwiec 2015,

4)       przewidywane dni w które będzie realizowane zadanie: w dni robocze, wolne od pracy, wg preferencji grup inicjatywnych, po każdorazowym zgłoszeniu terminu i miejsca Zleceniodawcy,

5)       forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna: zlecenie,

6)       przewidywana liczba godzin pracy ewaluatora: 50 godzin średniomiesięcznie, tj. łącznie 200 godzin.

7)       zakres tematyczny zadań doradcy ds. wsi tematycznych:

- szkolenie z zakresu zasad prowadzenia działalności odpłatnej, gospodarczej,

  funkcjonowania spółdzielni socjalnych,

- wsparcie w planowaniu biznesowym, w tym z zastosowaniem schematów planowania

   biznesowego,

 - podstawowy instruktaż w obszarze  budowania strategii marketingowych, określania

   portfela i potrzeb klientów, budowania oferty produktowej,

- wsparcie wwykreowaniu ofert wsi tematycznych, w tym turystycznych i ich przygotowaniu

  do sprzedaży.

8)       dodatkowe zobowiązania: oferent będzie zobowiązany do wypełniania kart pracy dotyczących liczby godzin i tematyki realizowanych zadań.

 

 

  1. 3.       WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA:

a) Wykształcenie  wyższe magisterskie,

 b) Staż pracy minimum 3 lata w obszarze planowania biznesowego, marketingu, ekonomii społecznej,

      w tym udokumentowane doświadczenie we wspieraniu powstawania / oferty produktowej co

      najmniej 2 wsi tematycznych),

 c) doświadczenie w pracy społecznej (organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje społeczne),

     potwierdzone listami referencyjnymi, umowami cywilno – prawnymi lub umowami wolontariatu,

 d)  Czynne prawo jazdy kat. B. 

4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1)       Oferty należy składać na wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie 6, do biura projektu LGD „Warmiński Zakątek” ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, osobiście lub pocztą. 

2)       Termin składania ofert upływa 23 lutego 2015 roku o godzinie 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Oferenci, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odrzuceniu oferty bez rozpatrzenia.

3)       Osoby do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Małgorzata Ofierska 668845263

 

  1. 4.       KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

a)        Kryteria oceny ofert:

 - 100% - cena

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi/Oferentom, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy, w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów.

 

  1. 5.       WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI (do złożenia w odpowiedzi na zapytanie ofertowe)

a)       Wypełniony formularz ofertowy – zał. 1

b)       dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów o których mowa w punkcie 3 zapytania ofertowego.

 

  1. 6.       POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1)       Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z każdym z Oferentów, w

       przypadku gdy wszystkie oferty, które wypłyną w odpowiedzi na niniejsze zapytanie, będą

       przekraczały budżet przewidziany w projekcie na realizację usługi,

2)       przy wykonaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo

       zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

3)       wszystkie załączniki złożone w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe muszą być podpisane przez Oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania

4)       oferty niekompletne, wypełnione błędnie lub te które wpłyną po terminie nie podlegają uzupełnieniu i nie będą rozpatrywane,

5)       decyzja wyboru Wykonawcy jest ostateczna i w odniesieniu do niej nie przysługują żadne środki odwoławcze w stosunku do Zamawiającego,

6)       W przypadku złożenia oferty z rażąco niską ceną (w celu uniknięcia niskiej jakości wykonania usługi), Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania przedstawionej w ofercie ceny, na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów, które w konsekwencji mogą być podstawą do odrzucenia oferty

7)       W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Oferenta, w uzasadnionych przypadkach do udziału w realizacji zamówienia będzie proszony kolejny Oferent  zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

Z poważaniem:
Małgorzata Ofierska – Prezes Zarządu LGD

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010