Informacje Archiwalne


* Wpisz szukane słowo min 4 znaki

Przeszukuj lata 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Przeszukuj
Szukaj w tytułach informacji
Szukaj w treści informacji

Pokaż wszystkie informacje z


Konkurs na stanowisko Specjalista ds. Projektów


wymiar zatrudnienia: 1 etat


I . Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Staż pracy minimum 1 rok,
 • Doświadczenie w pracy społecznej (organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje społeczne), potwierdzone listami referencyjnymi, umowami cywilno - prawnymi lub umowami wolontariatu.
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych: samorządowych, rządowych, dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wymagane doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów),
 • biegła obsługa komputera, w tym umiejętność pracy w edytorach tekstów, tworzenia arkuszach kalkulacyjnych (Excel), programach do prezentacji,
 • Umiejętność współdziałania w zespole,
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista, dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Kreatywność i samodzielność, umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań,
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

II Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • Doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez podejście Leader,
 • znajomość specyfiki pracy w administracji publicznej i realizacji zadań o charakterze projektowym,
 • znajomość języków obcych, potwierdzona oświadczeniem o umiejętnościach na poziomie co najmniej średnim (priorytetowo: języka angielskiego)


III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i koordynowanie działań wdrażanych w ramach "Funkcjonowanie LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji",
 • przygotowanie i wdrażanie projektów współpracy, w tym przygotowanie wniosków o płatność,
 • redagowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej LGD, w tym baz danych, oraz obsługa skrzynki e-mail stowarzyszenia,
 • Przygotowanie wniosków o pomoc finansową na Funkcjonowanie LGD (dotyczy kolejnych etapów wdrażania operacji),
 • przygotowanie i ewidencja umów zawieranych przez LGD z zewnętrznymi wykonawcami,
 • Monitorowanie podpisywania i realizacji umów na wdrażanie LSR,
 • Obsługa biura związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • sporządzanie informacji z przebiegu wykonania budżetu zgodnie z obowiązującymi terminami,
 • prowadzenie działań informacyjnych, doradczych i konsultacyjnych na rzecz beneficjentów działań realizowanych przez LGD,
 • bieżąca analiza dostępnych programów grantowych i dotacyjnych, inicjowanie nowych działań projektowych LGD , pisanie projektów z zakresu rozwijania potencjału społeczno . gospodarczego obszaru działania LGD,
 • realizacja projektów stowarzyszenia,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych.


IV. Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy - na udostępnionym druku,
 • formularz zgłoszenia - na udostępnionym druku,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczeń zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań konkursowych


V. Miejsce i termin składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD "Warmiński Zakątek" 11- 040 Dobre Miasto, ul Warszawska 7, lub pocztą (liczy się data wpływu do LGD) na adres ul. Warszawska 7, 11 - 040 Dobre Miasto
w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem oraz informacją "konkurs na stanowisko pracy".

w terminie do dnia 12 czerwca 2012 roku do godziny 15.00.


VI. Informacje dodatkowe

 • Zgłoszenia, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie LGD
 • Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 14.06.2012 (od godziny 12.00). Osoby, które nie spełnią warunków ubiegania się o pracę zostaną poinformowane o tym fakcie przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych.
 • Zgłoszenia odrzucone i nie odebrane do 29.06.2012 zostaną zniszczone komisyjnie

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 6160058 (Pani Agnieszka Wolf) lub mailowo pod adresem: warminskizakatek@wp.pl

[POWRÓT]

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010